Previous Figure Next Figure Anterior mediastinum Middle mediastinum Posterior mediastinum Previous Image Next Image
Figure 21.1 Divisions of the mediastinum.

Click for Full Screen
Anterior mediastinum

Orientation Icon